พจนานุกรม

พจนานุกรม

n
辞書
[じしょ]

พจนานุกรม

พจนานุกรม

-กฺรม
น. หนังสือว่าด้วยถ้อยคำในภาษาใดภาษาหนึ่ง เรียงตามลำดับตัวอักษร โดยทั่ว ๆ ไปจะบอกความหมายและที่มาของคำเป็นต้นด้วย.