พจนานุกรม

พจนานุกรม

[¯phot_dja-na¯nou-krom]
dictionnaire

พจนานุกรม

[¯pho_ja-nā¯nu-krom]
v. exp.
- chercher dans le dictionnaire ; parcourir le dictionnaire
n.
- dictionnaire [m]

พจนานุกรม

พจนานุกรม

-กฺรม
น. หนังสือว่าด้วยถ้อยคำในภาษาใดภาษาหนึ่ง เรียงตามลำดับตัวอักษร โดยทั่ว ๆ ไปจะบอกความหมายและที่มาของคำเป็นต้นด้วย.