พจนานุกรม

n. dictionary คำอธิบาย หนังสือสำหรับค้นความหมายของคำที่เรียงลำดับตามตัวอักษร ตย. การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เริ่มต้นด้วยการท่องพจนานุกรมของภาษานั้นทุกๆ คำ แต่เริ่มจากการศึกษาคำสั่งเฉพาะที่จำเป็น


พจนานุกรม

n. dictionary
def.: หนังสือสำหรับค้นความหมายของคำที่เรียงลำดับตามตัวอักษร
sample: การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เริ่มต้นด้วยการท่องพจนานุกรมของภาษานั้นทุกๆ คำ แต่เริ่มจากการศึกษาคำสั่งเฉพาะที่จำเป็น
clf.: เล่ม

พจนานุกรม

/¯phot_ja-nā¯nu-krom/
n.
- dictionary
v. exp.
- look it up in a dictionary

พจนานุกรม

พจนานุกรม

-กฺรม
น. หนังสือว่าด้วยถ้อยคำในภาษาใดภาษาหนึ่ง เรียงตามลำดับตัวอักษร โดยทั่ว ๆ ไปจะบอกความหมายและที่มาของคำเป็นต้นด้วย.