dizionario

* danh từ
- {dictionary} từ điển, (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở
- {vocabulary} (ngôn ngữ học) từ vựng
- {thesaurus} bộ từ điển lớn, bộ toàn thư