dictionary

dictionary /'dikʃənəri/
 • danh từ
  • từ điển
   • a walking (living) dictionary: từ điển sống, người học rộng biết nhiều
  • (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở
   • a dictionary style: văn sách vở
   • dictionary English: tiếng Anh sách vở